Home

Strålskyddslagen

ProFlura® PC-Schlagkartei - für alle Betriebszweig

30-Tage Vollversion. Kostenlos und unverbindlich testen. Key anfordern bitte Vollhartmetallbohrstangen in Spitzenqualität zu günstigen Preisen. Für vibrationsarmes Arbeiten bei großen Auskragungen 1 § Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. 2 § Lagen är indelad i följande kapitel: - 1 kap. Lagens syfte och innehåll, - 2 kap. Lagens tillämpningsområde, - 3 kap. Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande strålning, - 4 kap Lag (2000:264). 8 § Den som är sysselsatt i verksamhet med strålning, eller utför arbete där sådan verksamhet bedrivs, skall använda de skyddsanordningar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att strålskyddet skall fungera tillfredsställande. Lag (2000:264) Genom lagen upphävs strålskyddslagen (1988:220). Tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som har meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande och ska anses beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen

Vollhartmetallbohrstangen - Top Qualität, günstige Preis

 1. 1 § Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. 2 § Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning. Med joniserande strålning avses gammastrålning, röntgenstrålning, partikelstrålning eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning
 2. Ny strålskyddslag Prop 2017/18:94 (pdf 2 MB) EU:s strålskyddsdirektiv genomförs med den nya strålskyddslagen. Direktivet gäller endast joniserande strålning medan den föreslagna lagen omfattar både joniserande och icke-joniserande strålning. Den föreslagna lagen innehåller nya och ändrade bestämmelser om de
 3. Ny strålskyddslag M2017/03010/R. Ny strålskyddslag. Publicerad 04 december 2017. lagrådsremissen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar

Den 1 augusti 2017 ändrades kärnteknik­lagen och vissa av Strål­säker­hets­myndig­hetens föreskrifter, för att genomföra det ändrade kärnsäkerhetsdirektivet. Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft, som tillsammans genomför strålskyddsdirektivet SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden SSMFS 2018:3 har upphävt SSMFS 2011:2. Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden, se nedan Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler. Ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning anges i strålskyddsförordningen (2018:506) Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till (8 kap. 2 § p. 3. Strålskydd och röntgendiagnostik i tandvården. Alla verksamheter och intraorala röntgen ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Om verksamheten inte är anmäld så är den förbjuden enligt 6 kap. 1§ strålskyddslag 2018:396. (obs, enligt 6 kap 6§ i samma lag får tillståndsplikt ersättas med anmälningsplikt)

Strålskyddslag (2018:396) Svensk författningssamling 2018

prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen finns i 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506). Beslut om föreskrifter om sådana avgifter (taxa) tas av kommunfullmäktige. Taxan består av fyra delar: • Föreskrifter för Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens områd strålskyddslagen 2019-2021 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att godkänna ny behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande tillsynsbehovsutredning enligt miljöbalken ä Den föreslagna strålskyddslagen innehåller ändrade och nya bestämmelser om grundläggande principer för strålskydd jämfört med den äldre, nuvarande strålskyddslagen. Bestämmelser som idag har grundläggande betydelse för strålskyddet, men som finns i förordningar eller myndighetsföreskrifter ska skrivas in i den nya lagen Sedan den nya strålskyddslagen infördes 1 juni 2018 har upattningsvis endast en (1) procent av företagen mätt radonhalten. Eftersom många företag har fler än en arbetsplats är den verkliga siffran ännu lägre. Statistiken bygger på att Radonova har en marknadsandel om cirka 65 procent 10 § Av 10 kap 2 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte annat bestäms. Överklagande. 11 § Av 10 kap 3 § strålskyddslagen framgår att beslut om avgift överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.-----Denna taxa gäller från och med 1 januari 2021

Arbetsplatser - Radonova leder radonarbetet - RadonovaPolishelikopter beskjuten med grön laser | Aftonbladet

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Bilaga 1 till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Bilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Rubrik: Lag (1998:841) om ändring i strålskyddslagen (1988:220) Omfattning: ändr. 22 a, 27, 30, 42 §§ Ikraft: 1999-01-01 överg.best strålskyddslagen (1988:220) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av strålskyddslagen. 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och dä

Strålskyddslag (1988:220) Svensk författningssamling 1988

strålskyddslagen (2018:396) och denna förordning i fråga om radioaktivt material och tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan alstra strålning, och. bestämmelserna om medicinsk kontroll i 4 kap. 3-5 §§ strålskyddslagen äldre strålskyddslagen (1988:220). Den nya strålskyddslagen är tillämplig i detta mål. I de delar som här är relevanta har dock inte någon materiell förändring skett i förhållande till regleringen i den äldre strålskyddslagen. I 7 kap 9 § strålskyddslagen stadgas att regeringen eller den myndighet so strålskyddslagen, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas. 3 Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Bygg- och miljönämnden

miljöbalken, strålskyddslagen, lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt lag om foder och animaliska biprodukter . KS- 599/2010 406 . Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20 § 169. Taxan gäller avgifter för Norrköpings kommuns kostnader vid prövning och tillsy Strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer . Fastställd 2019- 12-12 KF § 310: Dokumentansvarig . Miljöavdelningen. Dokumentet gäller för . Samhällsbyggnadsnämnden. Giltig till och med . tillsvidare . Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen. strålskyddslagen Taxan och bilaga 3 träder i kraft den 1 januari 2017 Beslutad av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 214 Bilaga 1 och 2 träder i kraft den 1 januari 2020 Beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 179 . VÄSTERÅS STAD Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen STRÅLSKYDDSLAGEN Styrdokument - Författningssamling Datum 2018-12 05 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Taxans omfattning § 1 Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220) eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen. Avgifter § Timavgift 2021. Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1107 kr. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293), med hänvisning till 16 §, får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över solarieverksamhet

Strålskyddslag (2018:396) Lagen

 1. och hur det påverkar dig som invånare och företagare. Hoppa över sidomen
 2. strålskyddslagen 2021 Gäller för: Miljö- och hälsoskyddsenheten samt Samhällsbyggnadsenheten Gäller fr o m: 2021-01-01 Gäller t o m: 2021-12-31 Fastställd av: Kommunfullmäktige § 121/2020 Fastställd: 2020-12-15 Diarienummer: KS 2020/705 Dokumentansvar och handläggning Dokumentansvarig: Henrik Jokijärvi, Chef Miljö- och.
 3. Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya strålskyddslagen (2018:396) kan ställa mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler som till exempel skolor. Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för.
 4. 1. strålskyddslagen (2018:396) och denna förordning i fråga om radio-aktivt material och tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan alstra strålning, och . 2. bestämmelserna om medicinsk kontroll i 4 kap. 3 5 §§ strålskydds- lagen. En.

Strålskyddslag (1988:220) Lagen

Frågor och svar om reformen av strålskyddslagen. Regeringens proposition med förslag till ny strålsäkerhetslag lämnades till riksdagen den 28 mars 2018. Den 28 september 2018 antog riksdagen den nya strålsäkerhetslagen och vissa lagar som har samband med den. Lagarna träder i kraft den 15 december 2018 Strålskyddslagen (1988:220). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare enligt strålskyddslagen Sida 1 Avgiftsskyldig 1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. 2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Statens Strålskyddsinstituts nomenklatur. Timtax strålskyddslagen och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av strålskyddslagen, i enlighet med 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506). 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för tillsyn, handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt Grästorp, dokumentrubrik 1(4) Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen (SFS 2018:396). Antagen av Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 29 Ersätter KFs beslut 2011§23, reviderad i beslut 2015§105 Meddelad med stöd av 10 kap. 4§ strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskydds

tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) inom Jnkpings kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2020-06-17 § 134, 2020-12-10 § 262 Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsfrordningen (2018:506) och de föreskrifter so strålskyddslagen (2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen. 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 1. handläggning av anmälan och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet, 2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 § Avgift enligt denna taxa ska inte tas ut fö Strålskyddslagen Beslutad i kommunfullmäktige 2020-11-26 § 198/2020 Dnr: ALLM M.2020-1161 Gäller för ärenden inkomna fr.o.m. 2021-01-01 . Sida 1 av 2 Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen (SF Vi har samlat vanliga frågor om reformen av strålskyddslagen. Frågor och svar om reformen av strålskyddslagen. Befolkningen skyddas mot såväl joniserande och icke-joniserande strålning. Närmare information om strålning och effekterna av denna har samlats på Strålskyddscentralens webbplats. Om strålskyddet stadgas i strålskyddslagen

strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Timtaxa 5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 937 kr per hel timme handläggningstid Bilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Taxorna indexuppräknas varje år och du hittar mer information om detta på sidan Taxa för Miljökontorets tillsyn enligt Strålskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. § 2 . Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. § 3 . Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd kontrolltid eller andra omständigheter får miljönämnde

strålskyddslagen (2018:396). 2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fas För att genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ska vara fullständigt krävs ändringar i strålskyddslagen. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin slutrapport till regeringen, där myndigheten föreslår att strålskyddslagen justeras så att även egenföretagare omfattas av den. I rapporten föreslår myndigheten även att det införs bestämmelser om.

strålskyddslagen Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn en-ligt strålskyddslagens bestämmelser med tillhörande förordning och föreskrifter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är kontrollmyndighet Dnr 61/2019-041 . 2020-09-13 . VMMF5000, v2.0, 2011 -12-10. Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen . Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 november 2020, § 16 enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strål-skyddslagen överklagas. Timtaxa § 4 . Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handlägg-ningstid. § 5 . Timavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid strålskyddslagen överklagas. 4 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av i enskilda fall, samhällsbyggnadsnämnden. 5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken och 31 § strålskyddslagen är alla ,som är skyldiga att betala avgift enlig

Direktronik möter lagkraven - genomför smidig radonmätning

Ny strålskyddslag - Regeringen

strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer Allmänt 16 § Utöver vad som anges i taxan kan ersättningen till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader strålskyddslagen Antagna av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2018-12-17, § 112, tillämpas fr.o.m. 2019-01-01 Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293), med hänvisning till 16 §, får kommunfullmäk-tige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn. Inledande bestämmelse tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av denna lag. Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) ,får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 2. strålskyddslagen. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 1 Undantag från strålskyddslagen (1988:220) 2 § Bestämmelserna i 18 § samt 20 § första stycket 1, 2 och 4 strålskyddslagen (1988:220) gäller inte i fråga om 1. radioaktiva ämnen vars aktivitet eller specifika aktivitet inte överstiger vad som framgår av bilagan till denna förordning, 2. apparat som innehåller ett radioaktivt ämne, även om ämnets aktivitet eller specifika.

Översyn av våra föreskrifter - Strålsäkerhetsmyndighete

strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa överklagas. 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljönämnden. 5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla, som är skyldiga att betala avgift enligt denna tax 14 § Enligt 42 § fjärde stycket strålskyddslagen (1988:220), gäller alla beslut som meddelas med stöd av strålskyddslagen omedelbart om inget annat beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. 15 § Enligt 42 § första stycket strålskyddslagen (1988:220), får miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas hos länsrätten. ____ 1 (3) 2016-09-19 2014.2801.6 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kostnader fö

Norra Halland kan vinna Guldspaden | SVT Nyheter

strålskyddslagen (2018:396) Taxan följer prisindex för kommunal verksamhet. Meddelad med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanlägg-ningar. Inledande bestämmelser. 1 strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgiftsuttag sker 1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 2 Även solarier är anmälningspliktiga (enligt strålskyddslagen). Senast sex veckor innan du startar ska du ha lämnat in din anmälan. Anmäl en solarieverksamhet. Du som driver en anmälningspliktig verksamhet kommer få tillsynsbesök av en miljöinspektör. Då kontrolleras att din verksamhet lever upp till kraven i miljöbalken. enligt strålskyddslagen fastställs, bilaga. Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande. Ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 23 januari 2008 beslutat om förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. Beslutet har över-lämnats till kommunfullmäktige för fastställande av taxan

SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om

 1. SSL Strålskyddslagen (2018:396) 6(26) SSS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) TL Tobakslag (1993:581) VL Lag (1985:206) om viten . 7(26) 3. Vidaredelegering Miljö- och.
 2. Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen (2018:396) framgår att nämndens beslut om avgift får överklagas hos förvaltningsrätten. Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar träder i kraft den 1 januari 2020. Bilaga . Taxebilaga 1 - Erfarenhetsklassning
 3. strålskyddslagen . Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) meddelar Huddinge kommun föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396). Inledande bestämmelser . 1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämndens (i fortsättninge
 4. om ändring i strålskyddslagen (1988:220); utfärdad den 27 april 2000. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs. 2. i fråga om strålskyddslagen (1988:220) dels . att 8, 16, 20 och 36 §§ skall ha följande lydelse, dels . att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse. 7 a
 5. Med radioaktivt avfall avses radioaktiva ämnen samt apparater, varor och ämnen som radioaktiva ämnen har förorenat och som det inte finns användning för och som på grund av sin radioaktivitet måste oskadliggöras. Som radioaktivt avfall betraktas även radioaktiva ämnen och strålningsalstrande apparater som innehåller något radioaktivt ämne, om ägaren till dem inte står att finna
 6. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, justerad av kommunfullmäktige 2020-11-23 xx § x.x Meddelad med stöd av 8 kap, 14 § strålskyddsförordning (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)
 7. Brott mot strålskyddslagen. 2012-10-30 i Övriga brott. FRÅGA Hej, blivit dömd för brott mot strålskyddslagen till 30 dagsböter á 50 kr. Köpte laserpekare på tradera genom ett företag GADGETBAY av nostalgiskäl. I annonsen stod det 5mW vilket är det legalt i sverige

Radon — Folkhälsomyndighete

 1. 1 tanke på Höga nivåer Strålskyddslagen Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM Pingback: Höga nivåer Strålskyddslagen Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM — Den Trådlösa Tekniken - Det Tysta Miljögiftet - Life, Death and all between. Kommentarer är stängda
 2. 2 kap. 10 § regeringsformen · 1 kap. 1 § brottsbalken · 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar · 4 § språklagen (2009:600) · 5 § språklagen (2009:600) · 7 kap. 9 § strålskyddslagen (2018:396) · 9 kap. 2 § strålskyddslagen (2018:396
 3. om ändring i strålskyddslagen (2018:396) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 18 § strålskyddslagen (2018:396) ska ha följande lydelse. 6 kap. 18 § Ett tillstånd enligt denna lag får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer finansiell säkerhet.
 4. I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för.
 5. En man i 25-årsåldern har åtalats vid Falu tingsrätt misstänkt för brott mot strålskyddslagen. Mannen hade en laserpekare med sig när han var på Arlanda flygplats för en dryg månad sedan
 6. Strålskyddslagen (1998:220). Avgifter för prövning 10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i enlighet med vad som anges i taxebilaga 1. De fasta avgifterna motsvarar den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multiplicerat med timtaxan och timavgifterna motsvarar den faktiskt nedlagd
 7. Title: Miljökontorets taxa - Strålskyddslagen Created Date: 5/3/2018 12:38:32 P

Strålskydd - Sveriges Tandläkarförbun

 1. Taxa för tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen (1988:220) Inledande 1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun
 2. Meddelad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220), 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) och 13 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier. Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. Avgiftsskyldig.
 3. strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Timrå kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen
 4. verksamhet som fastighetsägare, arbetsgivare och myndighet? Påverkar strålskyddslagen till att skapa nya affärsmöjligheter? Hur kan risker
 5. Arbetet med hälsoskydd styrs framförallt av Miljöbalken med förordningar. Även Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, Smittskyddslagen och Strålskyddslagen är vägledande. Målet med hälsoskyddsarbetet är att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö
 6. En ung man i Fagersta döms till dagsböter för brott mot strålskyddslagen. Brottet uppmärksammades i en butik när mannen skulle köpa batterier till sin laserpekare

Strålskyddslagen - Wikipedi

STRÅLSKYDD - Specialister på strålskyd

Laser är en teknik som genom stimulerad emission och ett mediummaterial (ofta ädelsten eller ädelgas) skapar ljusstrålar som är enfärgade (monokroma), koherenta (ljusvågorna är i fas), har en riktning och har stark intensitet. Med en laser är det även möjligt att skapa ljuspulser som är mycket korta (ner till cirka femtosekunder).. Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396). Avgiftsskyldig 2 § Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur strålskyddslagen samt att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan ska vara 951 kronor per timme kontrolltid. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2008 en taxa för tillsyn enligt strål-skyddslagen (1988:220). Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag (2018:396 2 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)

Sida 2 av 3 Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av denna lag Organisation och styrning Organisation SVAFO:s organisation lever upp till högt ställda krav på både beställar- och utförarkompetens. SSM:s krav fastställs i föreskrifter och grundar sig på kärntekniklagen och strålskyddslagens krav på kompetens hos tillståndsinnehavare för kärntekniska anläggningar. SVAFO:s organisation har utvidgats kraftigt sedan 2009 för att uppfylla de. 4 § strålskyddslagen (2018:396) och i 11 § och 19 §§ lagen (2014:799) om sprängämnes-prekursorer. Polluter Pays Principle och självkostnadsprincipen Principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle, ligger till grund för ekono-miska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och innebär att den so Taxa för verksamhet enligt Strålskyddslagen Author: lotmic0506 Created Date: 1/24/2020 1:19:31 PM.

strålskyddslagen, dess följdlagstiftningar samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagstiftningar. 2 § Miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet. 2.. strålskyddslagen har samma syfte som de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken. Det finns heller inte några formella hinder att med stöd av balkens regler ställa krav och föreskriva villkor som rör såväl kärnsäkerhet som strålskydd. Frågor om anläggningssäkerhet oc Seminarium nya strålskyddslagen . Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med tillsyn av radon. Fokus kommer att vara strålskyddslagen och strålskyddsförordningen, samt den nya tillsynsvägledningen som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommer att ge ut i vår. Allmän information o

strålskyddslagen. Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet. _____ Denna taxa träder i kraft den [tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande]. I ärenden om anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag Polisen misstänker att en man i Ängelholm återigen brutit mot strålskyddslagen. På fredagsförmiddagen genomförde polisen en husrannsakan i en lägenhet med hjälp av bombgruppen och.

Snubbe får böter för hemmabyggd kärnreaktor

Ny strålskyddslag påverkar arbetsgivare - Radonova

Tillkommer det tillsyn enligt strålskyddslagen regleras kostnaden i den taxa som kommunfullmäktige godkände 2020-12-10. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020) Hälsoskyddsenheten har mer information om taxan Höganäsare hade grön laser - nu åtalas han för brott mot strålskyddslagen. Höganäs. 18 april 2019 09:26. En rullstolsburen kvinna kunde inte flytta sig när laserpekaren lyste över henne strålskyddslagen (solarier) Enligt 16a § strålskyddsförordningen (1988:293) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för kostnader för tillsyn som utövas vid solarieverksamhet av en kommunal nämnd. Inledande bestämmelser §1 Denna taxa gäller avgifter för Dalslands Miljö- och energiförbund

strålskyddslagen är exempel på en överlappande reglering, - den bristande samordningen mellan de tre lagarna leder till onödig dubbelprövning samt till att resurserna inte används på bästa sätt, - tillståndsprövningen av små och från miljösynpunkt mindr En anmälan gällande brott mot strålskyddslagen upprättas också. Polispatrull söker misstänkt person i området och kontrollerar i samband med det ett par personer

Richard Handl - Alchetron, The Free Social EncyclopediaHur många radondosor behövs för att mäta en arbetsplatsNy statistik visar att förhöjda radonvärden kan finnas i
 • Kitlocker login.
 • Drift och underhållstekniker.
 • Everipedia Twitter.
 • Topp på knopp webbkryss.
 • Svenska inkassobolag.
 • Vad är ekologiskt jordbruk.
 • Parans First North.
 • Intex Vattenrutschkana.
 • Intel Simply Wall Street.
 • Sourcetree.
 • 1 Caizcoin.
 • Värma badtunna med el.
 • Säljbrev förslag.
 • Barnförsäkring tvillingar.
 • Rinkabyholm hus till salu.
 • Rocket Bike Indiegogo.
 • Secure capital Limited Nairaland.
 • 0.001 ZEC to INR.
 • Gas Crypto price prediction tomorrow.
 • Augur meaning in Punjabi.
 • Rietenweg 7, Nunspeet.
 • New bingo sites 2021.
 • YouTube URL link.
 • Kawasaki starter chain tensioner.
 • Touch The Stars.
 • Bfs 2011:6.
 • Sportsbet io logo.
 • CarPay delbetalning.
 • Sportsbet io logo.
 • Hyundai Careers for Freshers 2021.
 • Kickstarter Art.
 • Ash Ketchum weight.
 • Bullion now.
 • Cash App stock list.
 • Plusboende.
 • Hoeveelheid vlas 4 letters.
 • How to buy Bitcoin trading 212.
 • Daim påse.
 • Cognac XO VS, VSOP.
 • ING UK bank account.
 • Skidort i Schweiz 6 bokstäver.